logo

Kurs instruktora narciarstwa wysokogórskiego 2014


Kurs instruktora NW - 2014
Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego PZA informuje, że w sezonie zimowym 2013/2014 zostanie zorganizowany kurs na stopień instruktora narciarstwa wysokogórskiego.
 
Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego PZA informuje, że w sezonie zimowym 2013/2014 zostanie zorganizowany kurs na stopień instruktora narciarstwa wysokogórskiego.
 
I etap kwalifikacji:
 
Do dnia 10 stycznia 2014r. na adres mailowy knw@pza.org.pl należy przesłać zgłoszenie chęci uczestnictwa wraz z następującymi informacjami :
 
1. Zimowy dorobek górski z ostatnich 5 lat, z opisem działalności skiturowej i wspinaczkowej (w formie wykazu zawierającego co najmniej datę, rejon górski, trasę/drogę wspinaczkową, partnera/ów itp.)
 
2. Dorobek sportowy w zakresie skialpinizmu.
 
3. Informacje dodatkowe świadczące o doświadczeniu w zakresie narciarstwa i wspinaczki wysokogórskiej.
 
II etap kwalifikacji – dokonuje zespół powołany przez Komisję NW PZA na podstawie:
 
1. Egzaminu praktycznego z umiejętności jazdy na nartach poza zorganizowanymi terenami narciarskimi. Wymagane bardzo dobre umiejętności jazdy w terenie w każdych warunkach śnieżnych z plecakiem oraz wyposażeniem podstawowym niezbędnym do turystyki wysokogórskiej (szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym).
 
2. Analiza przedstawionego dorobku górskiego.
 
3. Rekomendacja klubu macierzystego zrzeszonego w PZA.
 
Komisja zastrzega sobie prawo do dodatkowych egzaminów w przypadku zbyt dużej liczby chętnych, szczególnie z zakresu znajomości zaawansowanych technik zimowej turystyki wysokogórskiej (raki, czekan, asekuracja itp.), oraz z zakresu lawinoznawstwa (wybór drogi, analiza ryzyka itp.) i partnerskiego ratownictwa lawinowego (obsługa detektorów lawinowych, taktyka ratownictwa partnerskiego).
 
Informacje o kursie:
 
Kurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach i zakończony egzaminem:
 
I etap – szkolenie stacjonarne w dniach: 9 - 14 marca 2014 (wraz z jednym dniem rezerwowym); Tatry
 
II etap – 3 wyjścia turowe – w tym jedno obserwowane jako element egzaminu (metodyka prowadzenia zajęć praktycznych), termin zostanie ustalony w ramach grup; Tatry
 
III etap - egzamin teoretyczny - termin zostanie ustalony po II etapie; Zakopane
 
Aby otrzymać uprawnienia instruktora każdy kursant, który zda egzamin, musi odbyć staż na rzecz PZA w wymiarze 2 dni.
 
Kierownik Kursu: Jan Krzysztof


 
 
Uprawnienia po kursie:
 
Instruktor narciarstwa wysokogórskiego jest uprawniony do prowadzenia kursów w zakresie narciarstwa turowego na obszarach nie obejmujących terenów lodowcowych, szczególnie organizowanych w ramach klubów zrzeszonych w PZA i dla członków tych klubów.
 
Instruktor nie może prowadzić działalności innej niż zorganizowane szkolenie, lub doskonalenie w takiej formie organizacyjnej by nie zachodziło podejrzenie wykonywania usług przewodnika górskiego w zakresie określonym w ustawie o usługach turystycznych.
 
Szacowany Koszt:
 
2500zł + 75zł (opłata za egzamin kwalifikujący).
 
W cenę wliczone są: zajęcia praktyczne, teoretyczne, opieka instruktorów. Cena nie obejmuje: noclegów, wyżywienia, transportu, kosztów wyciągów.
 
Maksymalna liczba uczestników: 20 osób, minimalna: 5 osób.
 
Minimalne wymagania:
 
1. Przynależność do Klubu zrzeszonego w PZA.
 
2. Ukończone 24 lata w dniu rozpoczęcia kursu.
 
3. Wykształcenie średnie.
 
4. Ważne badania lekarskie od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania narciarstwa wysokogórskiego.
 
5. Niekaralność w rozumieniu Kodeksu Karnego (złożenie oświadczenia - osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.[25]).
 
6. Ubezpieczenie NNW oraz OC - na czas trwania kursu i egzaminu, oraz ubezpieczenie pokrywające koszty ewentualnej akcji ratowniczej z udziałem śmigłowca na obszarach górskich Słowacji.

Źródło: www.pza.org.pl

 
 


Copyright nieznanetatry.pl &GÓRY